+982637304345 info@roshanflourmill.com
Choose your language

آرد روشن تهران

آرد ستاره فانتزی

آردی است که بیشتر از اندوسپرم تهیه می شود و در تولید فرآورده هایی مانند انواع نان های حجیم، نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.